Podmienky používania webových stránok (SLOVENSKÁ REPUBLIKA)

Štandardné dokumenty | Spravované | Slovenská republika

Podmienky prístupu na webové stránky a ich používanie podľa slovenského práva. Tento zdroj bol predtým známy ako Podmienky používania webových stránok (Slovenská republika).

PRED POUŽITÍM TÝCHTO STRÁNOK SI PROSÍM STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA.

ČO JE OBSAHNUTÉ V TÝCHTO PODMIENKACH?

V týchto podmienkach sú uvedené pravidlá pre používanie našich webových stránok https://www.euronetatms.sk/ (ďalej len „naše stránky“).

KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

https://www.euronetatms.sk

je stránka prevádzkovaná spoločnosťou Euronet Services Slovakia spol. s r.o. („My“, „Naše“, „Nami“), IČO: 35 854 448, so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika.

Ak nás chcete kontaktovať, napíšte nám e-mail na adresu HelpdeskSK&CZ@euronetworldwide.com alebo zavolajte na našu zákaznícku linku +421 2 3255 3220.

Ak si prajete podať sťažnosť týkajúcu sa prevádzky alebo používania týchto stránok, žiadame vás, aby ste nám svoju sťažnosť zaslali na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Nezabudnite prosím popísať svoje obavy týkajúce sa prevádzky alebo používania týchto stránok a uveďte nám svoje kontaktné údaje.

POUŽÍVANÍM NAŠICH STRÁNOK PRIJÍMATE TIETO PODMIENKY

Používaním našich stránok potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami používania účinnými v čase vstupu na stránky a s tým, že ich budete dodržiavať.

Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, nesmiete naše stránky používať.

Odporúčame vám vytlačiť si kópiu týchto podmienok pre budúce použitie.

MÔŽU SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ ĎALŠIE PODMIENKY

Tieto podmienky používania odkazujú na nasledujúce ďalšie podmienky, ktoré sa taktiež vzťahujú na vaše používanie našich stránok:

TIETO PODMIENKY MÔŽEME ZMENIŤ

Tieto podmienky môžeme z času na čas zmeniť. Zakaždým, keď budete chcieť naše stránky používať, skontrolujte tieto podmienky a uistite sa, že rozumiete podmienkam, ktoré sa na ne v danej chvíli vzťahujú. Tieto podmienky boli naposledy aktualizované 28. 02. 2023.

NA NAŠICH STRÁNKACH MÔŽEME VYKONÁVAŤ ZMENY

Naše stránky môžeme čas od času aktualizovať a meniť, aby odrážali zmeny našich produktov, potrieb našich používateľov a našich obchodných priorít.

Za zabezpečenie všetkých potrebných opatrení (vrátane dohody s poskytovateľom telekomunikačných služieb) pre získanie prístupu k našim stránkam ste zodpovední vy.

NAŠE STRÁNKY MÔŽEME POZASTAVIŤ ALEBO STIAHNUŤ.

Naše stránky sú k dispozícii zadarmo.

Nezaručujeme, že naše stránky alebo akýkoľvek obsah na nich bude vždy dostupný alebo neprerušovaný. Z obchodných a prevádzkových dôvodov môžeme pozastaviť, zrušiť alebo obmedziť dostupnosť všetkých našich stránok alebo ich časti. Budeme sa snažiť vás o pozastavení alebo zrušení informovať v primeranom predstihu.

Ste tiež zodpovední za to, že všetky osoby, ktoré pristupujú na naše stránky prostredníctvom vášho internetového pripojenia, sú oboznámené s týmito podmienkami používania a ďalšími platnými podmienkami a že ich dodržiavajú.

NAŠE STRÁNKY A INFORMÁCIE NA NICH SÚ URČENÉ LEN PRE UŽÍVATEĽOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

Naše stránky a informácie na nich obsiahnuté sú určené osobám s bydliskom v Slovenskej republike. Nezaručujeme, že obsah dostupný na našich stránkach alebo ich prostredníctvom je vhodný na použitie alebo dostupný na iných miestach.

AKO MÔŽETE POUŽÍVAŤ MATERIÁLY NA NAŠICH STRÁNKACH

Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva k našim stránkam a k materiálom na nich zverejneným. Tieto diela sú chránené autorskými právami a zmluvami na celom svete. Všetky tieto práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť výňatky z akejkoľvek časti našich stránok pre osobnú potrebu a môžete na obsah zverejnený na našich stránkach upozorniť ostatných členov svojej organizácie.

Papierové ani digitálne kópie materiálov, ktoré ste si vytlačili alebo stiahli, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať a nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, video alebo zvukové sekvencie ani žiadnu grafiku oddelene od sprievodného textu.

Náš status (a statusy všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu na našich stránkach musia byť vždy uvedené.

Nesmiete používať žiadnu časť obsahu našich stránok na komerčné účely bez toho, aby ste k tomu získali licenciu od nás alebo od našich poskytovateľov licencie, a nesmiete ich reprodukovať, ďalej šíriť ani publikovať pre iné osoby, či už vcelku alebo po častiach.

Ak si vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo používať naše stránky okamžite zanikne a vy musíte podľa našej voľby buď vrátiť, alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vytvorili.

NESPOLIEHAJTE SA NA INFORMÁCIE NA TÝCHTO STRÁNKACH

Obsah našich stránok slúži iba pre všeobecné informácie. Nejedná sa o radu, na ktorú by ste sa mali spoliehať. Než začnete podnikať akékoľvek kroky na základe obsahu našich stránok alebo sa ich zdržíte, musíte si nechať poradiť od odborníka alebo špecialistu.

Napriek tomu, že vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií na našich stránkach, neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia, záruky ani uistenie, že obsah našich stránok je presný, úplný, aktuálny alebo dostupný na vyhľadanie. To platí aj pre obsah poskytovaný tretími stranami. Odhady a hodnotenia odrážajú názor príslušného autora v čase prípravy alebo spracovania. Tie môžu byť v dôsledku aktuálneho vývoja zastarané alebo sa môžu inak zmeniť bez toho, aby došlo k zmene hodnotenia, rozpracovania a poskytnutých informácií. Ak bol obsah sprístupnený tretími stranami alebo odráža názory tretích strán, nemusí byť v súlade s našimi názormi, ale môže s nimi byť aj v rozpore.

NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA WEBOVÉ STRÁNKY NA KTORÉ ODKAZUJEME 

Pokiaľ naše stránky obsahujú odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, sú tieto odkazy uvedené iba pre vašu informáciu. Také odkazy by sa nemali vykladať ako náš súhlas s týmito prepojenými webovými stránkami alebo informáciami, ktoré na nich môžete získať.

Nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov nemáme žiadnu kontrolu.

NAMI NESCHVÁLENÝ OBSAH VYTVORENÝ UŽÍVATEĽOM  

Tieto stránky môžu obsahovať informácie a materiály nahrané inými užívateľmi stránok, vrátane násteniek a chatov. Takéto informácie a materiály neboli nami overené ani schválené. Názory ostatných používateľov na našich stránkach nereprezentujú naše názory ani hodnoty.

AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA OBSAH NAHRANÝ INÝMI UŽÍVATEĽMI

Ak sa chcete sťažovať na obsah nahraný inými užívateľmi, kontaktujte nás na adrese https://www.euronetatms.sk/kontaktujte-nas/.

AKO MÔŽEME POUŽÍVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje budeme používať iba tak, ako je uvedené v našom oznámení o ochrane osobných údajov: https://www.euronetatms.sk/oznamenie-o-ochrane-osobnych-udajov/.

ZA VÍRUSY NEZODPOVEDÁME A NESMIETE ICH DO SYSTÉMU VNÁŠAŤ

Používanie stránok vyžaduje zariadenie s prístupom na internet, ktoré podporuje webový prehliadač (Mozilla, Internet Explorer, Chrome alebo ich aktualizácie) a v prehliadači poskytuje Java Script a Cookies. Nezaručujeme, že naše stránky budú bezpečné alebo bez chýb alebo vírusov.

Za konfiguráciu svojej informačnej technológie, počítačových programov a platformy pre prístup k našim stránkam ste zodpovední vy. Mali by ste používať vlastný antivírusový softvér.

Nesmiete zneužívať naše stránky vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného škodlivého alebo technologicky nebezpečného materiálu. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k našim stránkam, serveru, na ktorom sú naše stránky uložené, ani k žiadnemu serveru, počítaču alebo databáze pripojenej k našim stránkam. Nesmiete napadnúť naše stránky útokom typu odopretia služby alebo distribuovaným útokom typu odopretia služby. Takéto činnosti sú zakázané a my o tom budeme informovať príslušné orgány činné v trestnom konaní a spolupracovať s nimi tým, že im oznámime vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia vaše právo používať naše stránky okamžite zanikne.

PRAVIDLÁ PRE ODKAZOVANIE NA NAŠE STRÁNKY

Na našu domovskú stránku môžete odkazovať za predpokladu, že tak robíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny a nepoškodzuje našu povesť ani ju nezneužíva.

Nesmiete vytvoriť odkaz takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu spojenia, súhlasu alebo podpory z našej strany, pokiaľ taký odkaz neexistuje.

Nesmiete vytvoriť odkaz na naše stránky na žiadnej webovej stránke, ktorá nie je vo vašom vlastníctve.

Naše stránky nesmú byť umiestnené v rámoch na iných stránkach, ani nesmiete vytvoriť odkaz na inú časť našich stránok než na domovskú stránku.

Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na prepojenie bez predchádzajúceho upozornenia.

Pokiaľ si prajete odkazovať na iný ako vyššie uvedený obsah našich stránok alebo ho využívať, kontaktujte prosím contact@euronetworldwide.com.

PRÍSLUŠNOSŤ ZÁKONOV PRE PRÍPADNÉ SPORY

Tieto podmienky používania stránok sa riadia právom Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté z používania našich stránok alebo v súvislosti s nimi, ktoré sa nepodarí vyriešiť zmierovacou cestou, budú riešené miestne a vecne príslušným súdom.

Odkazujeme vás na platformu Európskej únie pre mimosúdne riešenie sporov online, ktorú nájdete na tejto internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kontaktujte nás
Telefónne číslo

Vyhľadávanie